úterý 17. března 2020

Návrh soběstačného města

Vymezení hranic města:

 • spojení silnic vedoucích z Mnetěšě a Vodochod
 • odstoupení od přistávací plochy letiště
 • vymezení hranice prostřednictvím silnice do Ledčic z jihu a silnicí podél D8Problémová mapa:

 • Na území se nenachází mnoho zdrojů pitné vody, proto bych chtěla zkombinovat všechny , které se na tomto území nachází a pitnou vodu akumulovat prostřednictvím jezer nacházejících se v lomu. 
 • územím prochází biokoridor s významem pro EU - putování chráněných i nechráněných živočichů mezi biocentry. Na jihu vidíme, že pás běží i přes silnici, z toho vyvozuji, že stavba silnic, vhodným způsobem, není zakázána. 
 • převážující směr větru jde ze severozápadu, tudíž zde je nejadekvatnější umisťovat větrné turbíny a zároveň zemědělskou produkci, která nezapáchá, aby nedocházelo k roznášení zápachu do města. 
 • na jih tedy můžeme umisťovat jakoukoliv zemědělskou produkci

Vyčlenění zemědělské produkce:

 •  Zemědělská půda bude obhospodařována prostřednictvím 3 letého cyklu - rozdělení velkého kusu území na menší = (zelenina / chov /volno) a ty potom obměňovat tak aby si půda mohla oddychnout. 
 • Nebude se jednat o monokultury, na půdě určené k zasetí se bude pěstovat více plodin zároveň. 
 • Objem plodin vypěstovaných na polích bude doplňován plodinami, které si bude každý občan pěstovat na zahrádkách / zelených vnitroblocích / zelených střechách / květináčích. 
 • V centru města v jedné z dominant se bude nacházet továrna na produkci plodin v kontrolovaných podmínkách. 
 • Maso- spotřeba masa bude omezena na 2 dny v týdnu- možnost nákupu bude umožněna ve středu a v neděli. Maso bude pocházet z volného chovu dobytka, menší plocha pro obživu dobytka-> méně dobytku-> méně skleníkových plynů-> méně masa. Hovězí maso bude nahrazeno zeleninovou hmotou, která však bude mít stejnou chuť jako maso samotné (viz náhrada masa USA). V továrnách na jídlo se bude také pěstovat sója pro výrobu tofu a další náhražky masa.

Větrné turbíny a sady

 • na sever a severozápad jsem umístila sad ovocných stromů a vinici
 • Na těchto pozemcích se budou také nacházet větrné mlýny a elektrárna, která bude město zásobovat energií.

Hluk

 • Hluk od dálnice D8 bude omezovat lesní porost
 • hluk od letiště bude omezovat porost listnatých stromů podél západní strany pole a taktéž protihluková stěna, kterou postaví na vlastní náklady majitel pozemku letiště, u cesty mezi městem a letištěm v celé délce přistávací plochy. Nejedná se o 100 % izolování veškerého hluku, jen hluku z přistávání , vzlétání a prašnosti. 

Doprava

 • Kolem města jsem zavedla vnější dopravní okruh
 • Uvnitř města navrhuji také vnitřní okruh, ve kterém povedou koleje pro tramvaj nebo trolejbus.
 • Protože v pravém dolním rohu hranice města se nachází stávající zastávka autobusu, vede zde exitující silnice spojující okolní města s Ledčicemi, povede zde železniční dráha a z jihu povede hyperloop, navrhuji zde Nádraží. Díky vnitřnímu okruhu a krátkých pěších vzdáleností není nutné nádraží umisťovat do středu města. 
 • V letišti nevidím pro tuto oblast žádný přínos, naopak hrozbu. (existující letiště Vodochody- Nádraží Holešovice = 30 min mhd, 16 min auto) Chci letiště ponechat ve sportovním duchu, bez navyšování jeho kapacit. Také bych na tomto pozemku chtěla postavit továrnu na drony a dron port.
 • Město bude dodržovat přísná ekologická pravidla a vozidla na fosilní paliva nebudou vpuštěna do města. Na severo východě města poblíž vnitřního okruhu bude zřízen parkovací dům, pro návštěvníky města.  Pohyb ve měste bude pěší, cyklistický a s užitím elektrických vozidel. 
 • Na nádraží se bude také nacházet půjčovna elektrických městských automobilů a scootrů - share car system - podobně jako dnes fungující Anytime, Berider. Cílem je přesvědčit obyvatelstvo, že auto vůbec nepotřebuje a na občasné vyjížďky je levnější si auto / dodávku / motorku půjčit. 
 • Železnice - vedle hyperloopu bych chtěla navrhnout železniční trať, která by se napojila na existující trať v zastávce Nové Ouhlice. Podobně jako existuje napojení Velvary - Kralupy nad Vltavou. Po této železnici by se dopravovali osobní vlaky a nákladní vlaky - odpad / zboží. Jedná se o přímý spoj s Prahou.

Vymezení center

 • Po zavedení nádraží jsem určila centrum města v geometrickém centru hmoty. Centrum služeb a přírodní centrum spolu vytvářejí celek, který se stává centrem města. 
 • Hřbitov jsem chtěla umístit na okrajii města a do krajiny, ve které by mohli i živí i mrtví nalézt klid. Zvolila jsem pozemek na severu v lese. 
 • Ke hřbitovu je nutné postavit i polikliniku, z dopravních důvodů, tu jsem umístila v blízkosti vnitřního dopravního okruhu. 
 • po zakreslení 6min docházkových vzdáleností jsem usoudila, že bych potřebovala umístit ještě dvě lokální centra, kde by se mohl nacházet větší supermarket, papírnictví, kulturní centrum nebo ZŠ.


Energie

 • Město bude čerpat energii ze 4 zdrojů - slunce, vítr, voda, země
 • Sluneční energie bude čerpána prostřednictvím fotovoltaických článků zabudovaných do střešních tašek šikmých střech, veškeré pozemní komunikace budou navrženy z hmoty, která bude fungovat stejným způsobem jako fotovoltaické články (podobně jako to už udělali v číně na kusu dálnice). Veškeré veřejné vybavení s plochou nebo šikmou střechou bude sběračem solární energie. (zastávky, přistřešky)
 • Energie země- energeticky náročné budovy budou využívat stálou teplotu země k tomu aby ohřáli nebo ochladili interiér a budou akumulovat teplo pod zemí. Veškerý nezávadný biologický materiál = odpad bude svážen na skládku na jihu, kde bude přeměněn na bimasu z níž bude elektrárna produkovat energii. Pokud ho bude přebytek, bude  se sem svážet i zemědělský odpad a dobytčí trus.
 • Vodní energie: uvnitř města mezi obydlími a polem, bude navržen kanál, do kterého bude svedena voda z přirodních zdrojů. (podzemní voda, dešťová voda, voda z řek) Ta bude uvedena do proudu využitím spádu na severu. Tok vody bude otáčet turbínami elektrárny na západě, kde bude uměle vytvořen další přepad, aby se voda nezastavila. Voda z kanálu bude podzemím přivedena do jezer v centru města, která budou sloužit jako rezervoáry vody. Ve skutečnosti to ale nebudou jezera ani rybníky, ale vodní nádrže, vedle kterých v podzemí bude navržena čistička vod. Voda se bude čistit při odběru z řeky na severu od hrubých nečistot a potom v čističce u vodních nádrží, po čemž se voda stane pitnou a bude rozvedena po městě.

Výškové členění

 • Na východě města, blíž k D8, navrhuji smíšenou zástavbu aby dodatečně tlumila hluk dálnice.

Návrh

 •  Jedná se o satelitní město pro Prahu, jehož převážnou funkcí je bydlení, ale město bude také nabízet pracovní a studijní možnosti spádovým oblastem.
 • Počet obyvatel ceklem vychází na cca 16 000, na základě procentuálního rozdělení obyvatelstva dle věku (dle českého statistického úřadu) jsem si vypočítala počet dětí v předškolním věku (155), školním věku (1842),  na základě toho jsem zjistila, že budu potřebovat 3 MŠ, 2 ZŠ a 1 SŠ. Chtěla bych zde navrhnout i VŠ nad nádražím, u stadionu, protože studenti budou dojíždět převážně z okolních měst a vesnic. 
 • V centru města se bude nacházet městský úřad, radnice, obchodní centrum, výroba plodin v kotrolovaném prostředí v horních patrech nejvyšší budovy, pošta, lékárna etc...
 • Restaurace a kavárny budou rozesety v přirodním parku který by měl být navržen ve stejném duchu jako Cetntral Park v USA, tudíž budou zde klidové a akční zóny.Uliční řez kanálem


Uliční řez 2-3 prstencem

 

Uliční řez vnitřním okruhem

 • pod vnitřním okruhem povede primární kolektor města, který mimo elekřinu, vodu a kanalizace bude rozvádět tříděný odpad pomocí pneumatického systému.